Algemene voorwaarden

van Mr. C. Ravesteijn, advocaat in het arrondissement Amsterdam met kantooradres Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam

Mr. C. Ravesteijn is een zelfstandig gevestigd advocaat, die onafhankelijk en voor eigen rekening en risico praktijk houdt in het arrondissement Amsterdam.

Mr. C. Ravesteijn is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34137731.  

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten die door cliënt aan Mr. C. Ravesteijn worden verstrekt, alsook op rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die direct of indirect op enigerlei wijze zijn betrokken bij de dienstverlening door Mr. C. Ravesteijn.

De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdracht

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te worden gegeven aan en aanvaard door Mr. C. Ravesteijn. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt.

Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht door Mr. C. Ravesteijn leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mr. C. Ravesteijn wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Mr. C. Ravesteijn komt. De inhoud en de voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn volgens de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stelt. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Mr. C. Ravesteijn voor die schade.

Verplichtingen van de cliënt

De cliënt vrijwaart Mr. C. Ravesteijn tegen aanspraken van derden, redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet. 

Betaling van declaraties van Mr. C. Ravesteijn  dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is cliënt in verzuim en is cliënt aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Mr. C. Ravesteijn in verband met de invordering gemaakte kosten. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van cliënt zijn Mr. C. Ravesteijn en de stichting Stichting Beheer Derdengelden Mr. C. Ravesteijn gerechtigd voor of van cliënt ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen cliënt aan Mr. C. Ravesteijn verschuldigd is.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties - met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag - komen voor rekening van cliënt. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van cliënt zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Inschakeling van derden 

Mr. C. Ravesteijn is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Mr. C. Ravesteijn in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met cliënt en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Mr. C. Ravesteijn is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Mr. C. Ravesteijn.

Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt willen beperken, gaat Mr. C. Ravesteijn ervan uit en bevestigt  zo nodig, dat alle gegeven opdrachten van cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens cliënt te aanvaarden.

Tarieven 

Mr. C. Ravesteijn heeft het recht het gehanteerde basis uurtarief en de gehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Mr. C. Ravesteijn enerzijds en cliënt anderzijds, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 22ste dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan cliënt is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde kostenvergoeding.

Diverse onderwerpen

ngeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Mr. C. Ravesteijn en cliënt. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

Wijzigingen van deze voorwaarden of de opdrachtbevestiging zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle partijen schriftelijk of elektronisch is ingestemd.

Geschillenregeling

Mr. C. Ravesteijn hanteert een kantoorklachtenregeling volgens artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur en deze kantoorklachtenregeling maakt volledig deel uit van deze algemene voorwaarden.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Mr. C. Ravesteijn is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement  Amsterdam.

Amsterdam, 1 januari 2015