Klachtenregeling

Kantoorklachtenregeling Mr. C. Ravesteijn, advocaat te Amsterdam (behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder

klacht
iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
klager
de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
Artikel 2 toepassingsbereik
 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Mr. C. Ravesteijn en de cliënt.

 2. Mr. C. Ravesteijn draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Mr. C. Ravesteijn wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat hij een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Mr. C. Ravesteijn heeft in zijn algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. In geval van een klacht door een cliënt treedt Mr. C. Ravesteijn op als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris neemt kennis van de ingediende klacht en stelt de klager zo nodig in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Mr. C. Ravesteijn tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 4. Mr. C. Ravesteijn handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. Mr. C. Ravesteijn stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en Mr. C. Ravesteijn het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 kosteloze klachtbehandeling

 1. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden en klachtregistratie

 1. Mr. C. Ravesteijn is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Mr. C. Ravesteijn houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht en houdt het klachtdossier bij.
 3. Mr. C. Ravesteijn registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp en kan de klacht in meerdere onderwerpen indelen.

Amsterdam, 1 januari 2015