Beheer derdengelden

Stichting Beheer Derdengelden Mr. C. Ravesteijn¬†(de “Stichting”)

Volgens haar statuten heeft de Stichting, gevestigd te Amsterdam, als statutair doel:

  1. het ontvangen van Derdengelden en andere vermogensbestanddelen ten behoeve van rechthebbenden of degene die zal blijken rechthebbende te zijn;
  2. het tijdelijk beheren van hetgeen de Stichting heeft ontvangen, een en ander voor risico van de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbende te zijn;
  3. het betalen of overdragen van hetgeen de Stichting heeft ontvangen aan de rechthebbende of degene die zal blijken rechthebbende te zijn.

Ter verwezenlijking van haar doelstelling zal de Stichting een daartoe strekkende overeenkomst sluiten met advocatenkantoor Mr. C. Ravesteijn Advocaat, met adres te Amsterdam, hierna te noemen: het Kantoor.

De Stichting zal de hiervoor bedoelde werkzaamheden zodanig verrichten dat de door de Stichting beheerde Derdengelden, gelden en andere vermogenswaarden te allen tijde gescheiden zijn en blijven van het vermogen van het Kantoor, de advocaten die verbonden zijn aan het Kantoor, en diegenen die bij het kantoor werkzaam zijn.

De Stichting zal bij het verrichten van haar hiervoor bedoelde werkzaamheden de regels respecteren die bij of krachtens de wet, daar onder begrepen de regelgeving uitgevaardigd door de Nederlandse Orde van Advocaten, zijn opgelegd aan de Advocaten die zijn verbonden aan het Kantoor, en diegenen die bij het Kantoor werkzaam zijn. 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • Mr. C. Ravesteijn, advocaat te Amsterdam; en
  • Mevrouw Mr. E. van de Loo, advocaat te Amersfoort

Beide bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Het adres van de Stichting is WG-plein 147, 1054 SC Amsterdam en de Stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58550283.

Het bankrekeningnummer van de Stichting is NL87 INGB 0007637107