Privacyverklaring

Inleiding

Mr. C. Ravesteijn verwerkt persoonsgegevens en respecteert de privacy van personen over wie hij informatie ontvangt en behandelt de informatie conform de wet en strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens Mr. C. Ravesteijn verwerkt en voor welke doeleinden.

Gedragsregels voor de advocatuur

Op grond van de wet en de Gedragsregels advocatuur zijn Mr. C. Ravesteijn en aan hem verbonden advocaten en werknemers, die toegang hebben tot de persoonsgegevens verplicht tot geheimhouding en zijn passende maatregelen genomen ter handhaving van de vertrouwelijkheid en de communicatie met de cliënt of derden.

Verantwoordelijke

Mr. C. Ravesteijn is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

 1. Mr. C. Ravesteijn verwerkt in het kader van de relatie met haar cliënten de volgende (persoons)gegevens:
  • Voor- en achternaam van natuurlijke personen.
  • Naam van het bedrijf en de volgens het Handelsregister verbonden personen.
  • Adres
  • E-mail
  • Geboortedatum
  • ID-nummer
  • Telefoon/faxnummer
 2. Mr. C. Ravesteijn verwerkt ook (persoons)gegevens van niet-cliënten, zoals in het kader van sollicitaties, stagiaires, (toe)leveranciers e.d.

Doeleinden

Mr. C. Ravesteijn verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het behandelen van het dossier van de cliënt;
 2. Het gebruik van de gegevens in het kader van het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Derden

Ontvangen (persoons)gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij:

 1. Een juiste uitvoering van de aan Mr. C. Ravesteijn opgedragen taak dit rechtvaardigt;
 2. De verstrekker in een voorkomend geval daartegen desgevraagd geen bezwaar heeft;
 3. Met inachtneming van de wet en de Gedragsregels advocatuur.

Emailberichten

Mr. C. Ravesteijn gebruikt e-mailadressen uitsluitend voor het gebruik als hiervoor omschreven.

Website en cookies

Mr. C. Ravesteijn gebruikt op de website www.mrcr.nl geen cookies; functioneel, noch analytisch.

Bewaartermijn

Mr. C. Ravesteijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verwerkt en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht. Aansluitend worden alle persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen verwerkers

Ter bescherming van persoonsgegevens heeft Mr. C. Ravesteijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen

Recht van inzage, verbetering of aanvulling, het wissen van gegevens, beperking van de verwerking en bezwaar

Mr. C. Ravesteijn respecteert vanzelfsprekend de toepasselijke wettelijke rechten, in het kader van inzage, verbetering of aanvulling, het wissen van gegevens, beperking van de verwerking en het recht van bezwaar.

Hieronder worden de rechten toegelicht en wordt uitgelegd op welke wijze die rechten kunnen worden uitgeoefend.

Recht van inzage
Indien daarom wordt verzocht delen wij de verzoeker schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt.
Verbetering of aanvulling
Nadat inzage in het verwerken van persoonsgegevens door Mr. C. Ravesteijn is verstrekt, kunnen door verzoeker verbeteringen van onjuistheden of aanvulling van onvolledigheden worden verzocht. Mr. C. Ravesteijn reageert op dergelijke verzoeken gemotiveerd en in geval van een doorgevoerde wijziging wordt een aanvullende verklaring verstrekt.
Het wissen van gegevens
Personen waarvan zich persoonsgegevens in het systeem van Mr. C. Ravesteijn bevinden, kunnen Mr. C. Ravesteijn verzoeken om deze te wissen.
Beperking van de verwerking
Een melding van een onjuistheid of onvolledigheid in persoonsgegevens kan worden vergezeld met een verzoek tot beperking van verwerking, zolang de melding in behandeling is. Na ontvangst van een verzoek tot beperking zal Mr. C. Ravesteijn de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).
Bezwaar
Tegen verwerking van persoonsgegevens kan de verstrekker te allen tijde bezwaar maken bij Mr. C. Ravesteijn.

Uitoefenen rechten

Een beroep op (een van) de hiervoor opgesomde rechten wordt door de verstrekker schriftelijk gedaan aan Mr. C. Ravesteijn. Mr. C. Ravesteijn zal dan binnen vier weken beslissen, tenzij in redelijkheid meer tijd nodig zal zijn. Over een eventuele verlenging van de beslistermijn wordt de verstrekker schriftelijk met opgaaf van redenen geïnformeerd. Een verstrekker van persoonsgegevens kan te allen tijde toestemming tot verwerking intrekken. Eventuele intrekking van toestemming laat eerdere verwerking onverlet.

Klachten

In geval van een klacht over het gebruik van persoonsgegevens door Mr. C. Ravesteijn kan een klacht worden ingediend bij Mr. C. Ravesteijn. Ook kan de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van u klachten over verwerking. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aanpassingen

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, maar kan periodiek worden geactualiseerd. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van Mr. C. Ravesteijn (www.mrcr.nl) gepubliceerd

Vragen en contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met de heer mr. C. Ravesteijn, op telefoonnummer 020 - 22 60 040 of per e-mail via info@mrcr.nl. Het bezoek- en postadres is WG-Plein 174, 1054 SC Amsterdam.

Printversie

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 januari 2021.